Кафедра фізики напівпровідників Ужгородського національного університету

Науковий семінар

 

10 квітня 2001 року.

Грабар О.О. "Фоторефрактивні властивості Sn2P2S6 в широкому спектральному інтервалі".

 

25 жовтня 2001 року.

Малаховська-Росоха Т.О.

«Фазові рівноваги в системі Tl-Sn-Se».

 

18 грудня 2001 року.

Бобонич П.П. "Розробка фотоприймачів для ультрафіолетової та видимої області спектру".

 

21 травня 2002 року.

Мінець Ю.В. “Фотоніка.” Україна 2002. Інформація про виставку.

Хархаліс Л.Ю. “Модель ковалентних містків в описі нестандартної перебудови енергетичного спектру поблизу забороненої зони”.

 

14 червня, 2002 року.

Проф.Стасюк І.В. “Сучасні проблеми фізики кристалів з водневими зв”язками”.

 

14 вересня 2004 року.

1.Сліпухіна І.В. “Симетрійні та структурні передумови формування зонного спектру кристалу CdSb в околі забороненої зони.”

Рущанський К.З.“Інформація про наукові конференції “CMD-20” та “Phonon-2004”.

 

19 жовтня 2004 року.

Кушнір Л.В.

“Інтелектуальна власність: використання та комерціалізація”. (Застосування режиму міжнародної торгівлі: створення рамочних умов для захисту прав інтелектуальної власності. За матеріалами семінару проведеного Європатентним відомством.)

 

9 листопада 2004 року.

Шипляк М.М.

«Фотостимульовані перетворення в халькогенідних нанокомпозитних шарах».

 

27 січня 2004 року.

Грабар О.О. (Докторська дисертація).

«Енергетичні спектри та фотоіндуковані явища в сегнетоелектриках-напівпровідниках типу Sn2P2S6».

 

24 січня 2005 року.

Ананьїна О.Ю. (кандидатська дисертація)

“Квантово-хімічне моделювання процесів взаємодії водню, силану, атомів та іонів фосфору і бору з поверхнями Si (100) I Ge (100).

 

22 березня 2005 року.

Петрушко І.А.

“Чутливість компонентів нуклеїнових кислот до низькоенергетичного випромінювання.”

 

25 березня 2005 року.

Рубіш В.В.

“Модифікування халькогенідних напівпровідників на основі миш’яку і сурми” (кандидатська дисертація).

 

19 квітня 2005 року.

Сабов М.Ю.

«Фазові рівноваги в системі Tl-Ti-S».

 

26 квітня 2005 року

Майор М.М.

“П’єзоелектричні властивості кераміки на основі Sn2P2S6”.

 

17 травня 2005 року.

Шпак І.І.

“Флуктуаційні неоднорідності в скловидних сплавах Ge-As-S по даних МБР”.

 

24 травня 2005 року.

Мінець Ю.В.

“Сполуки родини кордероїту: властивості , кристалічна структура”.

 

14 липня 2005 року.

Мателешко Н.І.

“Першопринципні розрахунки коливних спектрів кластерів Ge(As)nS(Se)m та спектри КР склоподібних халькогенідів миш’яку та германію”.

 

7 вересня 2005.

Попович П.П.

“Магнітострикційні вимірювання високотемпературної надпровідності в монокристалах YBa2Cu3O7”.

 

20 вересня 2005 року.

Кедик І.В.

«Фоторефрактивні параметри номінально чистих та легованих кристалів Sn2P2S6».

 

11 жовтня 2005 року.

Євич Р.М.

«Динаміка гратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогекнідах».

 

25 жовтня 2005 року.

Сліпухіна І.В.

“Можливості першопринципних досліджень впливу магнітних домішок на енергетичний спектр сильноанізотропних кристалів на прикладі системи SbSI:Ni”.

 

6 грудня 2005 року.

Мись О.Г. Інститут фізичної оптики (м. Львів).

«Комбінований п”єзоелектрооптичний ефект в сегнетоелектричних кристалах».

 

13 грудня 2005 року.

Товт В.В.

“Дослідження фізико-хімічної взаємодії в напівпровідникових системах за участі гексахалькогіподифосфатів деяких матеріалів”.

 

16 березня 2006 року.

Кайнц Д.І.

“Доменна структура та фазові перетворення у халькогенідних сегнетоелектриках та сегнетоеластиках” (кандидатська дисертація).

 

14 лютого 2006 року.

Хома М.В.

"Асимптотична теорія процесів з перерозподілом частинок у повільних іон-молекулярних зіткненнях" (Кандидатська дисертація).

 

14 березня 2006 року.

Гуранич П.П.

“Фізичні властивості сегнетоелектричних кристалів в околі точки Ліфшиця під дією високих тисків".

 

21 березня 2006 року.

Кушнір О.С.(Львівский НУ). Матеріали докторської дисертації.

“Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів”.

 

28 квітня 2006 р.

Шаркань Й.П.

“Дослідження в області біосенсорики та біонанотехнології ”.

 

23 травня 2006 року.

Бучнєв О.С. (Інститут фізики НАНУ)

“Електрооптичні властивості суспензій сегнетоелектричних наночастинок в рідких кристалах ”.

 

6 червня 2006 року.

Голомб Р.М. (кандидатська дисертація).

«Низькочастотні та резонансні спектри КРС сульфідів миш”яку і германію в поєднанні з теоретичними розрахунками кластерів (AS/GE) nSm».

 

13 червня 2006 року.

Корпош О.І.

«Фізико-хімічні особливості золь-гельної технології».

 

26 вересня 2006 року.

Белей Л.М. “Фазові переходи та дипольне скло в шаруватих сегнетоелектриках CuInP2(SexS1-x)6”.

 

17 жовтня 2006 року.

Милян П.М.

«Фазові рівноваги в потрійній системі Zn-Sb-O».

 

3 листопада 2006 року.

Грабар О.О.

«Фоторефрактивний ефект в легованих кристалах Sn2P2S6».

 

7 листопада 2006 року.

Кондрат О.Б.

“Аморфно-кристалічні гетероструктури: електронна структура і властивості”.

 

14 листопада 2006 року.

Сідей В.І.

«Методи зв”язкової валентності в неорганічній кристалохімії».

 

5грудня 2006 року.

Стерчо І.П.

“Фазові рівноваги в деяких системах з двохіонним заміщенням на основі тернарних галогенідів Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9)”.

 

12 грудня 2006 року.

Сліпухіна І.В.(кандидатська дисертація).

“Вплив симетрійних та структурних факторів на формування енергетичного спектру поблизу забороненої зони складних напівпровідників”.

 

31 січня 2006 року.

Глухов К.Є.

“Застосування концепції мінімальних комплексів зон до аналізу формування валентної зони надграток GaAs/AlAs та Si/Ge”.

 

20 лютого 2007 року.

Доповідь: Інститут фізичної оптики МОН України (м.Львів)
Падляк Б.В.

"Спектроскопія і структура центрів люмінісценції та радіаційних дефектів в склі системи GaO-Ga2O3-GeO2"

(за матеріалами докторської дисертації).

 

6. березня 2007 року.

Белей Л.М. (кандидатська дисертація).

«Термодинамічні властивості сегнетоелектричних кристалів (CuInP2(SexS1-x)6.».

 

13 березня 2007 року.

Пріц І.П.

"Гексатіогіподифосфат оловат і аналоги: фазові діаграми, ріст кристалів, властивості".

 

27 березня 2007 року.

Катеринчук І.М., кафедра нелінійної оптики Львівського національного університету.

"Температурно-часові ефекти в неспівмірній фазі кристалів тетрахлорметилатів"(за матеріалами канд. дисертації).

 

5 червня 2007 року.

Берча Д.М.

«Фундаментальні характеристики новосинтезованого матеріалу Hg3TeCl4, одержання шляхом використання концепції мінімальних комплексів зон та з першопринципних розрахунків».

 

2 жовтня 2007 року.

Шопа Р.Я. (Львівський національний університет)

“Температурна поведінка оптичної анізотропії нелінійних діелектриків з центросиметричною парафазою” (матеріали канд. дисертації).

 

16 жовтня 2007 року.

Кедик І.П.

«Фоторефрактивний ефект в легованих вісмутом кристалах Sn2P2S6».

 

6 листопада 2007 року.

Іваницький В.П.

«Механізм формування стохастично неоднорідної структури аморфних халькогенідів систем AIV-BV-XVI». (по матеріалах докторської дисертації).

 

20 листопада 2007 року.

Височанський Ю.М.

«Електрон-фононно взаємодія та ангармонізм динаміки гратки сегнетоелектриків типу Sn2P2S6».

 

4 грудня 2007 року.

Мальованик М.М.

«Фотостимульовані перетворення в нанокомпозитних халькогенідних плівках Se60Te40/SiOx.

 

11 квітня 2008 року.

Пріц І.П.

«Гексатіогіподифосфат олова Sn2P2S6 та його аналоги: діаграми стану, ріст кристалів, властивості».

 

10 червня 2008 року.

Гуйван Г.М. (за матеріалами кандидатської дисертації).

«Анізтропія діелектричних властивостей кристалів KН2РО4, КD2PO4 I NaKC4H4O6 . 4H2O при дії зовнішнього тиску та електричного поля».

 

30 вересня 2008 року.

Федьо Х.В.

“Електронна структура та фазові переходи в кристалах типу Sn2P2S6”.

 

10 березня 2009 року.

Голомб Р.М.

«Моделювання та дослідження Раман спектрів при еволюції поліаморфних нанокластерів в халькогенідах миш”яку».

 

28 квітня 2009 року.

Ковтуненко В.С.(кандидатська дисертація) Черкаський технологічний університет.

“Структура аморфних плівок напівпровідників системи Ge-Sb-Se“.

 

2 червня 2009 року.

Гомоннай О.О.

“Баричні ефекти у квазідвовимірних халькогенідних фероїках”. (кандидатська дисертація).

 

9 червня 2009 року.

Когутич А.А.

«Мандельштам-брілюенівська спектроскопія акустичних властивостей та ангармонізм динаміки гратки сегнетоелектриків Sn2P2S(Se)6».

 

30 червня 2009 року.

Фролова В.В.

“Вплив політипізму на електронну структуру дихалькогенідів олова”.

 

6 липня 2009 року.

Севрюков Д.В.

«Талій (І) тетратіотитанат (ІV) (Tl4TiS4) та тверді розчини на його основі. (кандидатська дисертація).

 

7 липня 2009 року,.

Малаховська-Росоха Т.О.

«Системи Tl–Sn(Pb)–S(Sе, Те): фазові рівноваги, одержання та властивості монокристалів тернарних сполук». (кандидатська дисертація).

 

1 грудня 2009 року.

Козак М.І.

“ Термо- і фоторефракційні макроскопічні перетворення в тонкоплівкових конденсатах на основі скловидних сплавів системи As-S ”.

 

23 березня 2010 року.

Непочатенко Віктор Андрійович. Дніпропетровський національний університет.

"Основні закономірності формування доменної структури у сегнетоеластиках і многоосних сегнетоелектриках" (за матеріалами докторської дисертації).


9 червня 2010 року, відбудеться засідання міжкафедрального наукового семінару.

Когутич А.А. (кандидатська дисертація)

“Нeпружне розсіювання світла та акустичні властивості сегнетоелектричних кристалів Sn2P2(SexS1-x)6”.

 

10 червня 2010 року.

Товстюк Корнелія Корніївна (Національний університет «Львівська політехніка»).

«Багаточастинкова взаємодія у шаруватих кристалах у формалізмі подвійних перестановок». (докторська дисертація).

 

5 жовтня 2010 року.

Козьма А.А.

«Фазові рівноваги у квазіпотрійних системах SnSe2-TlBiSe2-Bi2Se3(Tl2SnSe3) та властивості тернарних сполук і евтектичних сплавів».

 

23 листопада 2010 року

Федьо Х.В.

“Вакансії та напівпровідникові властивості кристалів Sn2P2S6”.

 

17 грудня 2010 року.

Хархаліс Л.Ю.

«Локалізовані і делокалізовані стани та ефекти міжчастинкових взаємодій в низькосиметричних напівпровідникових кристалах».

(по матеріалах докторської дисертації).

 

1 лютого 2011 року.

Кабацій В.М.

«Використання склоподібних халькогенідних напівпровідників в пристроях багатофункціональної фотоніки».

 

15 лютого 2011 року.

Шпак І.І.

“Релеївське та мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла в халькогенідних скловидних сплавах”.

 

1 березня 2011 року,

(Ніжинський державний університет).

«Дослідження поверхневих збуджень в оптично-анізотропних монокристалах ZnO та 6H-SiC у однорідному магнітному полі».(матеріали кандидатської дисертації).

 

29 березня 2011 року.

Трунов М.Л.

“Фотопластичний ефект, гігантська фотодеформація і явище масопереносу речовини в аморфних халькогенідах”.

 

4 жовтня 2011 року.

Андрусик А.Я., ІФКС НАН України, м.Львів.

“Термодинамічні і динамічні властивості сегнетоактивних сполук із двоямним асиметричним потенціалом”. (за матеріалами кандидатської дисертації ).

 

15 листопада 2011 року.
Н.с. (к.х.н.) Габорець Н.Й.
“Складні халькогенгалогеніди талію: природа хімічного зв”язку та їх фізико-хімічні властивості”.

 

13 грудня 2011 року.
Н.с. Хома М.М.
«Феноменологічна теорія фазових переходів для сегнетоеолектриків типу Sn2P2S6».

 

8 травня 2012 року
Федьо Х.В.
"Електронні енергетичні та напівпровідникові властивості сегнетоелектрика Sn2P2S6".
(Кандидатська дисертація).

 

9 жовтня 2012 року
Дон Н.Л.

"Вплив структурних перетворень на енергетичні спектри та властивості носіїв заряду у кристалах класу АII3 ВV2". (За матеріалами кандидатської дисертації).

 

23 жовтня 2012 року
Вакульчак В.В.
"Вплив поліморфізму та власних точкових дефектів на електронну структуру дихалькогенідів кремнію та суперіоніків M2Si(Ge)S3(M=Li, Na, Ag) ". (За матеріалами кандидатської дисертації).

 

30 жовтня 2012 року
Майор М.М.
"Деякі особливості в діелектричній поведінці сегнетоелектриків типу Sn2P2S6 і CuInP2S6 ".

 

13 листопада 2012 року

Філеп М.Й.

«Системи на основі сполук Tl4Sn(Pb)S3(Se3, Te3): фазові рівноваги та властивості твердих розчинів». (За матеріалами кандидатської дисертації).

 

18 червня 2013 року

Ізай В.Ю.

«Вплив іонної імплантації на оптичні властивості кристалів та тонких плівок на основі Cu6PS5X (X=I, Br)».

 

19 червня 2013 року

Степанчиков Д.М.

“Екситонні стани та край власного поглинання тетрагональних напівпровідників A3IIBV2”.

 

8 жовтня 2013 року

Габорець В.В.

«Полярна діелектрична та металева фаза в фосфоровмісних халькогенідах».

 

15 жовтня 2013 року

Погодін А.І.

«Системи AI-BV-S(Se)-Cl(Br, I) (AI-Li, Cu; BV-P, As, Nb, Ta): фазові рівноваги, синтез та властивості сполук».

 

22 жовтня 2013 року

Блецкан М.М.

«Електронно-енергетичні характеристики халькогенідів олова: ab initio моделювання та порівняння експериментом».

 

5 листопада 2013 року

Голомб Р.М.

«Характеризація халькогенідних матеріалів методом поверхнево чутливої фотоелектронної (SRPES) та Раманівської (SERS) спектроскопії».

 

12 листопада 2013 року

Поп М.М.

«Дослідження фото- і термоструктурних перетворень в плівкових конденсатах склоподібних систем As-S-Se та As-Sb-S».

 

19 листопада 2013

Козьма А.А.

“Нові термоелектрики евтектичного складу у системах SnSe2 – Bi2Se3 – TlBiSe2 і TlBiSe2 – Tl9BiSe6 – Tl4SnSe4”.

 

26 листопада 2013

Грабар О.О.

«Керування параметрами лазерного імпульса за допомогою фотоіндукованого розсіяння в фоторефрактивних кристалах».

 

24 січня 2014 року

Вакульчак В.В.

« Електронна структура дихалькогенідів кремнію і германія та суперіоніків M2Si(Ge)S3 (M = Li, Na, Ag)».

 

20 травня 2014 року

Чл.-кор.НАНУ, проф. Височанський Ю.М.

«Фемтосекундна спектроскопія та фотоіндиковані фазові переходи».

 

24 червня 2014 року

Поп М.М.

“Спектрофотометричні дослідження некристалічних халькогенідів на основі сульфіду миш"яку”. (За матеріалами кандидатської дисертації).

 

03 липня 2014 року

Біланич Р.М.

«Ангармонізм динаміки гратки та особливості дипольного впорядкування в халькогенідних кристалах». (За матеріалами кандидатської дисертації).