Кафедра фізики напівпровідників Ужгородського національного університету

Науковий семінар

 
20 вересня 2016 року
Бокотей О.В.
«Першопринципні розрахунки електронних та фононних підсистем і оптичні властивості гіротропних кристалів типу Hg3X2Y2».
 
23 лютого 2016 року
Медулич М.М.
«Електронні кореляції в квантових параелектриках (PbYSn1‑Y)P2S6».
 
16 лютого 2016 року
Ловас Г.Й.
«Емісійна спектроскопія халькогенідних стекол на основі дисульфіду германію та деградація поверхні під час старіння».

12 січня 2016 року
Поп М.М.
"Спектрофотометричні дослідження некристалічних халькогенідів на основі сульфіду миш’яку".(За матеріалами кандидатської дисертації).
 
22 грудня 2015 року
Блецкан М.М.
«Вплив поліморфізму та дефектів на електронну структуру і фотоелектричні властивості халькогенідів олова». (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
18 грудня 2015 року
Погодін А.І.
«Системи Cu2S-CuBr(I)-“P2S5”: фазові рівноваги, одержання та властивості проміжних фаз».(За матеріалами кандидатської дисертації).
 
15 грудня 2015 року
Бурбан О.В., Луцький національний технічний університет.
"Деформаційні ефекти в (L1 - ∆1)–моделі зони провідності кристалів германія". (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
27 жовтня 2015 року
Grabar A.A.
"Modification of Sn2P2S6 ferroelectric crystals by doping and indiffusion". (5-й СЕМІНАР "Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем").
 
27 жовтня 2015 року
Vysochanskii Yu.M.
"Quantum paraelectric and ferroelectric states in (PbySn1-y)2P2S6 crystals". (5-й СЕМІНАР "Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем").
 
26 жовтня 2015 року
Izai V.Yu.
"Influence of ion implantation on physical properties of Cu6PS5I single crystals and thin films". (5-й СЕМІНАР "Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем").
 
26 жовтня 2015 року
Вакульчак В.В.
"Електронна структура і механізм іонної провідності в суперіоніках типу MI2AIVS3". (5-й СЕМІНАР "Властивості сегнетоелектричних і суперіонних систем").
 
18 травня 2015 року
Глухов К.Є.
«Першопринципні дослідження особливостей хімічного зв'язку у структурах з аніонним комплексом [P2S6]». (ІХ Всеукраїнський фестиваль науки в Ужгородському національному університеті).
 
29 квітня 2015 року
Малик О.П.
«Явища переносу в напівпровідниках AIIBVI та AIIІBV на основі близькодіючих моделей розсіяння носіїв заряду». (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
02 квітня 2015 року
Вакульчак В.В.
«Електронна структура дихалькогенідів кремнію і германію та суперіоніків M2Si(Ge)S3(M=Li,Na,Ag)». (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
24-25 лютого 2015 року
Євич Р.М.
«Фазова діаграма та властивості сегнетоелектриків типу Sn2P2S6 і моделі квантового ангармонічного осцилятора». (69-та підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет").
 
03 липня 2014 року
Біланич Р.М.
«Ангармонізм динаміки гратки та особливості дипольного впорядкування в халькогенідних кристалах». (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
26 червня 2014 року
Філеп М.Й.
«Системи на основі халькогенідівTl(I), Sn(II), Pb(II): взаємодія компонентів та властивості фаз». (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
24 червня 2014 року
Поп М.М.
“Спектрофотометричні дослідження некристалічних халькогенідів на основі сульфіду миш"яку”. (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
19 червня 2014 року
Біланчук В.В.
«Вплив ізоморфного заміщення на електричні та оптичні властивості твердих розчинів на основі Cu7BX5I (B=Ge, Si; X=S, Se)». (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
03 червня 2014 року
Трикур І.І.
“Одержання плівкових структур на основі бактеріородопсину та дослідження впливу вологості й аміаку на їх оптичні характеристики”. (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
20 травня 2014 року
Чл.-кор.НАНУ, проф. Височанський Ю.М.
«Фемтосекундна спектроскопія та фотоіндиковані фазові переходи».
 
24 січня 2014 року
Вакульчак В.В.
« Електронна структура дихалькогенідів кремнію і германія та суперіоніків M2Si(Ge)S3 (M = Li, Na, Ag)».
 
26 листопада 2013 року
Грабар О.О.
«Керування параметрами лазерного імпульса за допомогою фотоіндукованого розсіяння в фоторефрактивних кристалах».
 
19 листопада 2013 року
Козьма А.А.
“Нові термоелектрики евтектичного складу у системах SnSe2 – Bi2Se3 – TlBiSe2 і TlBiSe2 – Tl9BiSe6 – Tl4SnSe4”.
 
12 листопада 2013 року
Поп М.М.
«Дослідження фото- і термоструктурних перетворень в плівкових конденсатах склоподібних систем As-S-Se та As-Sb-S».
 
5 листопада 2013 року
Голомб Р.М.
«Характеризація халькогенідних матеріалів методом поверхнево чутливої фотоелектронної (SRPES) та Раманівської (SERS) спектроскопії».
 
22 жовтня 2013 року
Блецкан М.М.
«Електронно-енергетичні характеристики халькогенідів олова: ab initio моделювання та порівняння експериментом».
 
15 жовтня 2013 року
Погодін А.І.
«Системи AI-BV-S(Se)-Cl(Br, I) (AI-Li, Cu; BV-P, As, Nb, Ta): фазові рівноваги, синтез та властивості сполук».
 
8 жовтня 2013 року
Габорець В.В.
«Полярна діелектрична та металева фаза в фосфоровмісних халькогенідах».
 
 
19 червня 2013 року
Степанчиков Д.М.
“Екситонні стани та край власного поглинання тетрагональних напівпровідників A3IIBV2”.
 
18 червня 2013 року
Ізай В.Ю.
«Вплив іонної імплантації на оптичні властивості кристалів та тонких плівок на основі Cu6PS5X (X=I, Br)».
 
13 листопада 2012 року
Філеп М.Й.
«Системи на основі сполук Tl4Sn(Pb)S3(Se3, Te3): фазові рівноваги та властивості твердих розчинів». (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
30 жовтня 2012 року
Майор М.М.
"Деякі особливості в діелектричній поведінці сегнетоелектриків типу Sn2P2S6 і CuInP2S6 ".
 
23 жовтня 2012 року
Вакульчак В.В.
"Вплив поліморфізму та власних точкових дефектів на електронну структуру дихалькогенідів кремнію та суперіоніків M2Si(Ge)S3(M=Li, Na, Ag) ". (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
9 жовтня 2012 року
Дон Н.Л.
"Вплив структурних перетворень на енергетичні спектри та властивості носіїв заряду у кристалах класу АII3 ВV2". (За матеріалами кандидатської дисертації).
 
8 травня 2012 року
Федьо Х.В.
"Електронні енергетичні та напівпровідникові властивості сегнетоелектрика Sn2P2S6".
(Кандидатська дисертація).
 
13 грудня 2011 року
Н.с. Хома М.М.
«Феноменологічна теорія фазових переходів для сегнетоеолектриків типу Sn2P2S6».
 
15 листопада 2011 року
Н.с. (к.х.н.) Габорець Н.Й.
“Складні халькогенгалогеніди талію: природа хімічного зв”язку та їх фізико-хімічні властивості”.
 
4 жовтня 2011 року
Андрусик А.Я., ІФКС НАН України, м.Львів.
“Термодинамічні і динамічні властивості сегнетоактивних сполук із двоямним асиметричним потенціалом”.
(за матеріалами кандидатської дисертації ).
 
21 вересня 2011 року
Чл.-кор.НАНУ, проф. Височанський Ю.М.
«Топологічні ізолятори».
 
29 березня 2011 року
Трунов М.Л.
“Фотопластичний ефект, гігантська фотодеформація і явище масопереносу речовини в аморфних халькогенідах”.
 
1 березня 2011 року
Євтушенко А.І. (Ніжинський державний університет).
«Дослідження поверхневих збуджень в оптично-анізотропних монокристалах ZnO та 6H-SiC у однорідному магнітному полі».(матеріали кандидатської дисертації).
 
15 лютого 2011 року
Шпак І.І.
“Релеївське та мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла в халькогенідних скловидних сплавах”.
 
1 лютого 2011 року
Кабацій В.М.
«Використання склоподібних халькогенідних напівпровідників в пристроях багатофункціональної фотоніки».
 
17 грудня 2010 року
Хархаліс Л.Ю.
«Локалізовані і делокалізовані стани та ефекти міжчастинкових взаємодій в низькосиметричних напівпровідникових кристалах».
(по матеріалах докторської дисертації).
 
23 листопада 2010 року
Федьо Х.В.
“Вакансії та напівпровідникові властивості кристалів Sn2P2S6”.
 
5 жовтня 2010 року
Козьма А.А.
«Фазові рівноваги у квазіпотрійних системах SnSe2-TlBiSe2-Bi2Se3(Tl2SnSe3) та властивості тернарних сполук і евтектичних сплавів».
 
10 червня 2010 року
Товстюк Корнелія Корніївна (Національний університет «Львівська політехніка»).
«Багаточастинкова взаємодія у шаруватих кристалах у формалізмі подвійних перестановок». (докторська дисертація).
 
9 червня 2010 року
Когутич А.А. (кандидатська дисертація)
“Нeпружне розсіювання світла та акустичні властивості сегнетоелектричних кристалів Sn2P2(SexS1-x)6”.
 
23 березня 2010 року
Непочатенко Віктор Андрійович. Дніпропетровський національний університет.
"Основні закономірності формування доменної структури у сегнетоеластиках і многоосних сегнетоелектриках" (за матеріалами докторської дисертації).
 
1 грудня 2009 року
Козак М.І.
“ Термо- і фоторефракційні макроскопічні перетворення в тонкоплівкових конденсатах на основі скловидних сплавів системи As-S ”.
 
7 липня 2009 року
Малаховська-Росоха Т.О.
«Системи Tl–Sn(Pb)–S(Sе, Те): фазові рівноваги, одержання та властивості монокристалів тернарних сполук». (кандидатська дисертація).
 
6 липня 2009 року
Севрюков Д.В.
«Талій (І) тетратіотитанат (ІV) (Tl4TiS4) та тверді розчини на його основі. (кандидатська дисертація).
 
30 червня 2009 року
Фролова В.В.
“Вплив політипізму на електронну структуру дихалькогенідів олова”.
 
9 червня 2009 року
Когутич А.А.
«Мандельштам-брілюенівська спектроскопія акустичних властивостей та ангармонізм динаміки гратки сегнетоелектриків Sn2P2S(Se)6».
 
2 червня 2009 року
Гомоннай О.О.
“Баричні ефекти у квазідвовимірних халькогенідних фероїках”. (кандидатська дисертація).
 
28 квітня 2009 року
Ковтуненко В.С.(кандидатська дисертація) Черкаський технологічний університет.
“Структура аморфних плівок напівпровідників системи Ge-Sb-Se“.
 
10 березня 2009 року
Голомб Р.М.
«Моделювання та дослідження Раман спектрів при еволюції поліаморфних нанокластерів в халькогенідах миш”яку».
 
30 вересня 2008 року
Федьо Х.В.
“Електронна структура та фазові переходи в кристалах типу Sn2P2S6”.
 
10 червня 2008 року
Гуйван Г.М. (за матеріалами кандидатської дисертації).
«Анізтропія діелектричних властивостей кристалів KН2РО4, КD2PO4 I NaKC4H4O6 . 4H2O при дії зовнішнього тиску та електричного поля».
 
11 квітня 2008 року
Пріц І.П.
«Гексатіогіподифосфат олова Sn2P2S6 та його аналоги: діаграми стану, ріст кристалів, властивості».
 
4 грудня 2007 року
Мальованик М.М.
«Фотостимульовані перетворення в нанокомпозитних халькогенідних плівках Se60Te40/SiOx.
 
20 листопада 2007 року
Височанський Ю.М.
«Електрон-фононно взаємодія та ангармонізм динаміки гратки сегнетоелектриків типу Sn2P2S6».
 
6 листопада 2007 року
Іваницький В.П.
«Механізм формування стохастично неоднорідної структури аморфних халькогенідів систем AIV-BV-XVI». (по матеріалах докторської дисертації).
 
16 жовтня 2007 року
Кедик І.П.
«Фоторефрактивний ефект в легованих вісмутом кристалах Sn2P2S6».
 
2 жовтня 2007 року
Шопа Р.Я. (Львівський національний університет)
“Температурна поведінка оптичної анізотропії нелінійних діелектриків з центросиметричною парафазою” (матеріали канд. дисертації).
 
5 червня 2007 року
Берча Д.М.
«Фундаментальні характеристики новосинтезованого матеріалу Hg3TeCl4, одержання шляхом використання концепції мінімальних комплексів зон та з першопринципних розрахунків».
 
27 березня 2007 року
Катеринчук І.М., кафедра нелінійної оптики Львівського національного університету.
"Температурно-часові ефекти в неспівмірній фазі кристалів тетрахлорметилатів"(за матеріалами канд. дисертації).
 
13 березня 2007 року
Пріц І.П.
"Гексатіогіподифосфат оловат і аналоги: фазові діаграми, ріст кристалів, властивості".
 
6 березня 2007 року
Белей Л.М. (кандидатська дисертація).
«Термодинамічні властивості сегнетоелектричних кристалів (CuInP2(SexS1-x)6.».
 
20 лютого 2007 року
Доповідь: Інститут фізичної оптики МОН України (м.Львів)
Падляк Б.В.
"Спектроскопія і структура центрів люмінісценції та радіаційних дефектів в склі системи GaO-Ga2O3-GeO2"
(за матеріалами докторської дисертації).
 
31 січня 2006 року
Глухов К.Є.
“Застосування концепції мінімальних комплексів зон до аналізу формування валентної зони надграток GaAs/AlAs та Si/Ge”.
 
12 грудня 2006 року
Сліпухіна І.В.(кандидатська дисертація).
“Вплив симетрійних та структурних факторів на формування енергетичного спектру поблизу забороненої зони складних напівпровідників”.
 
5 грудня 2006 року
Стерчо І.П.
“Фазові рівноваги в деяких системах з двохіонним заміщенням на основі тернарних галогенідів Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9)”.
 
14 листопада 2006 року
Сідей В.І.
«Методи зв”язкової валентності в неорганічній кристалохімії».
 
7 листопада 2006 року
Кондрат О.Б.
“Аморфно-кристалічні гетероструктури: електронна структура і властивості”.
 
3 листопада 2006 року
Грабар О.О.
«Фоторефрактивний ефект в легованих кристалах Sn2P2S6».
 
17 жовтня 2006 року
Милян П.М.
«Фазові рівноваги в потрійній системі Zn-Sb-O».
 
26 вересня 2006 року
Белей Л.М. “Фазові переходи та дипольне скло в шаруватих сегнетоелектриках CuInP2(SexS1-x)6”.
 
13 червня 2006 року
Корпош О.І.
«Фізико-хімічні особливості золь-гельної технології».
 
6 червня 2006 року
Голомб Р.М. (кандидатська дисертація).
«Низькочастотні та резонансні спектри КРС сульфідів миш”яку і германію в поєднанні з теоретичними розрахунками кластерів (AS/GE) nSm».
 
23 травня 2006 року
Бучнєв О.С. (Інститут фізики НАНУ)
“Електрооптичні властивості суспензій сегнетоелектричних наночастинок в рідких кристалах ”.
 
28 квітня 2006 року
Шаркань Й.П.
“Дослідження в області біосенсорики та біонанотехнології ”.
 
21 березня 2006 року
Кушнір О.С.(Львівский НУ). Матеріали докторської дисертації.
“Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів”.
 
14 березня 2006 року
Гуранич П.П.
“Фізичні властивості сегнетоелектричних кристалів в околі точки Ліфшиця під дією високих тисків".
 
14 лютого 2006 року
Хома М.В.
"Асимптотична теорія процесів з перерозподілом частинок у повільних іон-молекулярних зіткненнях" (Кандидатська дисертація).
 
16 березня 2006 року
Кайнц Д.І.
“Доменна структура та фазові перетворення у халькогенідних сегнетоелектриках та сегнетоеластиках” (кандидатська дисертація).
 
13 грудня 2005 року
Товт В.В.
“Дослідження фізико-хімічної взаємодії в напівпровідникових системах за участі гексахалькогіподифосфатів деяких матеріалів”.
 
6 грудня 2005 року
Мись О.Г. Інститут фізичної оптики (м. Львів).
«Комбінований п”єзоелектрооптичний ефект в сегнетоелектричних кристалах».
 
25 жовтня 2005 року
Сліпухіна І.В.
“Можливості першопринципних досліджень впливу магнітних домішок на енергетичний спектр сильноанізотропних кристалів на прикладі системи SbSI:Ni”.
 
11 жовтня 2005 року
Євич Р.М.
«Динаміка гратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогекнідах».
 
20 вересня 2005 року
Кедик І.В.
«Фоторефрактивні параметри номінально чистих та легованих кристалів Sn2P2S6».
 
7 вересня 2005
Попович П.П.
“Магнітострикційні вимірювання високотемпературної надпровідності в монокристалах YBa2Cu3O7”.
 
14 липня 2005 року
Мателешко Н.І.
“Першопринципні розрахунки коливних спектрів кластерів Ge(As)nS(Se)m та спектри КР склоподібних халькогенідів миш’яку та германію”.
 
24 травня 2005 року
Мінець Ю.В.
“Сполуки родини кордероїту: властивості , кристалічна структура”.
 
17 травня 2005 року
Шпак І.І.
“Флуктуаційні неоднорідності в скловидних сплавах Ge-As-S по даних МБР”.
 
26 квітня 2005 року
Майор М.М.
“П’єзоелектричні властивості кераміки на основі Sn2P2S6”.
 
19 квітня 2005 року
Сабов М.Ю.
«Фазові рівноваги в системі Tl-Ti-S».
 
25 березня 2005 року
Рубіш В.В.
“Модифікування халькогенідних напівпровідників на основі миш’яку і сурми” (кандидатська дисертація).
 
22 березня 2005 року
Петрушко І.А.
“Чутливість компонентів нуклеїнових кислот до низькоенергетичного випромінювання.”
 
24 січня 2005 року
Ананьїна О.Ю. (кандидатська дисертація)
“Квантово-хімічне моделювання процесів взаємодії водню, силану, атомів та іонів фосфору і бору з поверхнями Si (100) I Ge (100).
 
27 січня 2004 року
Грабар О.О. (Докторська дисертація).
«Енергетичні спектри та фотоіндуковані явища в сегнетоелектриках-напівпровідниках типу Sn2P2S6».
 
9 листопада 2004 року
Шипляк М.М.
«Фотостимульовані перетворення в халькогенідних нанокомпозитних шарах».
 
19 жовтня 2004 року
Кушнір Л.В.
“Інтелектуальна власність: використання та комерціалізація”. (Застосування режиму міжнародної торгівлі: створення рамочних умов для захисту прав інтелектуальної власності. За матеріалами семінару проведеного Європатентним відомством.)
 
14 вересня 2004 року
1.Сліпухіна І.В. “Симетрійні та структурні передумови формування зонного спектру кристалу CdSb в околі забороненої зони.”
Рущанський К.З.“Інформація про наукові конференції “CMD-20” та “Phonon-2004”.
 
14 червня 2002 року
Проф.Стасюк І.В. “Сучасні проблеми фізики кристалів з водневими зв”язками”.
 
21 травня 2002 року
Мінець Ю.В. “Фотоніка.” Україна 2002. Інформація про виставку.
Хархаліс Л.Ю. “Модель ковалентних містків в описі нестандартної перебудови енергетичного спектру поблизу забороненої зони”.
 
18 грудня 2001 року
Бобонич П.П. "Розробка фотоприймачів для ультрафіолетової та видимої області спектру".
 
25 жовтня 2001 року
Малаховська-Росоха Т.О.
«Фазові рівноваги в системі Tl-Sn-Se».
 
10 квітня 2001 року
Грабар О.О. "Фоторефрактивні властивості Sn2P2S6 в широкому спектральному інтервалі".